Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
4 кв.2017р.

Васильева Л.И. Диагностическая ценность ЧСС у пациентов с ЛАГ // Аритмология. – 2017. – № 2. – С. 31.

Грідіна Т.А. Діагностика рефлюкс-езофагіту за допомогою гідросонографії // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 33.

Джужа Д.А. Позитронная эмиссионная томография в диагностике дифференцированного рака щитовидной железы // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 38.

Джужа Д.А. Позитронная эмиссионная томография в диагностике опухолей с неустановленной первичной локализацией // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 91.

Куликова Ф.И. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике панкреатитов // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С. 86.

Логаніхіна К.Ю. Мультидетекторна комп’ютерна томографія у діагностиці раку підшлункової залози // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С. 31.

Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Врожденные заболевания, интерстиция легких, бронхов. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С.46.

Магнитно-резонансная томография в диагностике кардиального амилоидоза // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 25.

Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома: современные подходы к диагностике и лечению // Врачеб. дело. – 2016. – № 7–8. – С. 16.

Слободяник М.П. Роль спекл-трекінг ехокардіографії в оцінці сегментарної скоротливості міокарда із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С.127.

Стариков В.И. Карцинома кожи Меркеля: особенности диагностики, клинического течения и лечения // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 49.

Федьків С.В. МРТ-діагностика некоронарогенних захворювань міокарда // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 129.


ЕНДОСКОПІЇ

Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 103.

Биктимиров Р.Г. Повреждение магистральных сосудов во время лапароскопии в урологии. Разбираем хирургическую тактику на клинических примерах // Урология. – 2017. – № 3. – С. 74.

Велигоцкий А.Н. Видеоэндоскопическая диагностика огнестрельных ран мягких тканей и инородных тел // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 48.

Каштальян М.А. Результаты лечения больных с новообразованиями надпочечниковых желез с использованием лапароскопической адреналэктомии // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 20.

Лапароскопическая пиелолитотомия при коралловидном нефролитиазе. Мультицентровое исследование // Урология. – 2017. – № 3. – С. 40.

Лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия с ортотопической эксцентрической илиопластикой мочевого пузыря // Урология. – 2017. – № 3. – С. 78.

Реваскуляризация полового члена с использованием лапароскопической методики забора нижней эпигастральной артерии // Урология. – 2017. – № 3. – С. 84.

Розуменко В.Д. Эндоскоп-ассистированная хирургия опухолей глубинных отделов головного мозга // Укр. нейрохірург. журн. – 2016. – № 3. – С. 5.

Успішна лапароскопічна нефректомія в дитини раннього віку з лівобічним термінальним гідронефрозом // Перинат. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 150.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

Цимбалюк В.І. Ендоскопічна декомпресія серединного нерва у пацієнтів з синдромом каналу зап’ястка // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – № 2. – С. 54.

Эндоскопические методы удаления камней // Пртлож. № 2 к журн. Урология. – 2017. – № 2. – С. 46.


УЗД

Бабкіна Т.М. Склерокістоз яєчників: ультразвукова доплерометрія при рутинному обстеженні жінок з безпліддям // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С. 44.

Бур’янов О.А. Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба // Травма. – 2017. – № 2. – С.75.

Возможности соноэластографии для оптимизации биопсии предстательной железы под ультразвуковым контролем при раннем выявлении рака с коротким обзором других методов лучевой диагностики // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С.17.

Гінгуляк О.М. Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за допомогою статинотерапії та метаболічної терапії, результати ультразвукового сканування екстракраніальних судин // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 88.

Долгополов О.В. Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих м’язів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому // Клініч. хірургія. – 2017. – № 8. – С. 38.

Захарко В.П. Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків // Шпит. хірургія. – 2017. – № 2. – С.30.

Кулікова Ф.Й. Досвід оцінки скорочувальної функції матки за допомогою ультразвукової діагностики у здорових жінок та жінок з лейоміомою // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 47.

Можливості ультразвукових методів дослідження при пошкодженнях серця // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 60.

Особенности ультразвуковой диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 40.

Целуйко В.Й. Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 5. – С. 40.

Чрескожная криоаблация опухоли почки под ультразвуковым контролем // Урология. – 2017. – № 3. – С. 68.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.