Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
4 кв.2017р.

616.36 Атлас операций при злокачественных опухолях печени и билиопанкреатодуоденальной зоны. – М., 2017. – 160 с.

Бородінова О.С. Хірургічна корекція тетради Фалло: домінуюча загальна світова практика та сучасні тенденції // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 47.

Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С.5.

Дослідження показників якості життя у хворих після хірургічної корекції від аортального клапана з використанням мінімально інвазивного доступу // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 36.

616.24 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. – М., 2017. – 216 с.

Король С.О. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечової кістки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 3. – С. 36.

616.33 Литовский И.А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит). Дискусионные вопросы патогенеза диагностики, лечения. – СПб., 2017. – 302 с.

Лутковський Р.А. Обгрунтування оптимального складу наномодифікованих поліпропіленових монониток з антимікробними властивостями для виготовлення сітчастих імплантатів та хірургічного шовного матеріалу // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 31.

Методики черезшкірних втручань при патології мітрального клапана у хворих високого хірургічного ризику // Лучевая диагностика. – 2016. – № 3. – С. 37.

Особенности диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 33.

Проблема безпеки пацієнтів у кардіохірургії та стратегія зменшення ризику післяопераційних ускладнень // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 71.

Сучасні підходи до хірургічної корекції аномалії Ебштейна у дорослих пацієнтів // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 67.

Усунення стенозів легеневої артерії після радикальної корекції тетради Фалло за допомогою ендоваскулярної методики // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 28.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Грубник В.В. Комбинированные операции при лечении пахово-мошоночных грыж // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 53.

Дзигал О.Ф. Результати лікування хворих на цироз печінки з варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка при виконанні азиго-портального роз’єднання // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С.28.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

Качество жизни больных после лечения птоза передней брюшной стенки и выполнения симультанных операций при сочетанных хирургических заболеваниях органов брюшной полости // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 46.

Кучин Ю.Л. Предиктори інтенсивного післяопераційного болю у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 8. – С. 24.

616.33 Литовский И.А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит). Дискусионные вопросы патогенеза, диагностики, лечения. – СПб., 2017. – 302 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

Особенности санации брюшной полости бактериофагами у больных с острым деструктивным холециститом // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 33.

Павляк А.Я. Діагностичне значення і взаємозв’язок показників кількісного специфічного лал-тесту та неспецифічних гематологічних і клінічних показників ендотоксикозу у хворих на поширений гнійний перитоніт // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 63.

Случай успешного хирургического лечения пациента с острым мезентиральным тромбозом // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 90.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

Фелештинський Я.П. Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика з комбінованою фіксацією сітчастого імплантату у хворих з пахвинною грижею // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 57.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

617-001 Атлас термических поражений. – М., 2017. – 80 с.

Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу в дітей // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 66.

Катилов А.В. Химический ожог борщевиком у детей // Дитяч. лікар. – 2017. – № 3. – С. 10.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

617-001 Медицина неотложных состояний. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. – Х., 2014. – 366 с.

Реконструкція молочних залоз після опіків з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки на основі перфорантних судин // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 38.


ПРОКТОЛОГІЇ

Ахмедова Э.В. Качество жизни пациентов при остром геморроидальном тромбозе // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С.33.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

616.352 Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : метод. рек. – К., 2017.

Патогенетичне лікування анальної тріщини // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 50.

Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 78.

616.34 Свистунов А.А. Болезни кишечника. – М., 2016. – 277с.

Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої ІІІ–ІV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною // Шпит. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 50.

Фелештинський Я.П. Діагностична цінність капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 30.

616.33 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический подход на основе клинического опыта. – М., 2017. – 352 с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Чабанов П.В. Діагностика та лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 119.

Чабанов П.В. Лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром, гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 66.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Бадюл П.А. Реконструкция обширных дефектов мягких тканей с использованием переднебокового перфорантного лоскута бедра // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 12.

Баранова В.В. Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді // Перинат. и педиат. – 2017. – № 3. – С.15.

Бойко В.В. Характеристика морфологічних змін стінки артерії після її дезоблітерації у хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок // Серце і судини. – 2017. – № 1. – С. 44.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2017. – 240 с.

Пічкур Л.Д. Результати селективної задньої ризотомії при лікуванні локальної спастичності нижніх кінцівок // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – № 4. – С. 33.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Синяченко Ю.О. Гонартрит на тлі варикозної хвороби вен гомілок: клініко-патогенетичні відносини // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 74.

Триполка С.А. Развитие критической дигитальной ишемии у пациентки с дерматомиозитом и антисинтетазным синдромом: клинический случай // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С.45.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Чередниченко Н.А. КТ ангиография и 3D моделирование в планировании реконструктивных операций у больных с дефектами покровных тканей нижних конечностей // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 69.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Бойко В.В. Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С.35.

Бородінова О.С. Хірургічна корекція тетради Фалло: домінуюча загальна світова практика та сучасні тенденції // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 47.

Дзигал О.Ф. Результати лікування хворих на цироз печінки з варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка при виконанні азиго-портального роз’єднання // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С.28.

Дослідження показників якості життя у хворих після хірургічної корекції від аортального клапана з використанням мінімально інвазивного доступу // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 36.

Катетерне усунення передсердних тахікардій у хворих, яким була виконана правостороння атріотомія // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С.26.

Комплексне оцінювання якості життя та адаптації до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції легеневого аутографта // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 56.

Можливості ультразвукових методів дослідження при пошкодженнях серця // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С.60.

Операция Бенталла после операции Росса // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 44.

Особенности диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 33.

Проблема безпеки пацієнтів у кардіохірургії та стратегія зменшення ризику післяопераційних ускладнень // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 71.

Сучасні підходи до хірургічної корекції аномалії Ебштейна у дорослих пацієнтів // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 67.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Астапенко О.О. Результати лікування потерпілих з приводу перелому верхньої щелепи та деформації середньої ділянки обличчя // Врачеб. дело. – 2016. – № 7–8. – С. 111.

Дмітрієв М.О. Зв’язки лінійних показників верхньої щелепи з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м’яких тканин лиця у юнаків і дівчат // ВІОМЕDICAL АND BIOSOCIAL. – 2017. – № 28. – С. 95.

Нагірний Я.П. Дослідження клітинної ланки імунітету при травматичних переломах нижньої щелепи в постраждалих різного психосоматичного особистості // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 3. – С. 18.

Пионтовская М.Б. Введение в проблему: верхнечелюстной постимплантационный синдром // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С. 92.

Федорова О.В. Можливості використання системи комп’ютерного аналізу оклюзійних контактів при ортопедичному лікуванні пацієнтів з вторинними зубощелепними деформаціями // Укр. стоматол. альм. – 2017. – № 3. – С. 49.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.