Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
1 кв.2018р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Бурган М. Генетичний скринінг в онкогінекології: що нового з’явилося в останні роки? // З турботою про жінку. – 2017. – № 9. – С. 40.

Немальцова Е.В. Возможности маркерной диагностики злокачественных опухолей яичников // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 290.

618.14 Оптимізація комплексного лікування сарком матки шляхом визначення рівнів злоякісності пухлин : метод. рек. – К., 2017. – 17 с.

618.14 Прогнозування ступеня втоми у хворих на рак тіла матки після протипухлинного лікування : інформ. лист. – К., 2017.

Романів М.П. Синоптична характеристика факторів ризику виникнення раку тіла матки та раку яєчників // Вісн. соц. гігієни. – 2017. – № 3. – С. 58.

Яковенко К.В. Эпидемиология опухолевых образований женской половой сферы // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 4. – С.57.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Возіанов С.О. Модифікація лапароскопічної та ендовідеоскопічної екстраперитонеальної радикальної простатектомії // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 37.

Керничний В.В. Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні із застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 13.

Лісний І.І. Дексмедетомідин як компонент анестезії в онкохірургії // Медицина болю. – 2017. – № 1. – С. 34.

Степушкин С.П. Роль циторедуктивной простатэктомии в лечении клинически местнораспространенного рака предстательной железы // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 82.

Федевич В.С. Генотипи генів VEGF, TNF-A TA TNF-B у хворих раком сечового міхура в стадії Т1NоМо та їх зв’язок зі ступенем неоплазії пухлини // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 58.

Шамраєв С.М. Новий спосіб формування везико-уретрального анастомозу при радикальній простатектомії // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 72.

Шамраев С.Н. Диагностические возможности общеклинического обследования пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря в прогнозировании исходов и осложнений его хирургического лечения // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 76.


ОНКОХІРУРГІЇ

Алиев Д.А. Возможности противоопухолевого лечения больных раком грудной железы, инфицированных вирусом гепатита С // Сімейна медицини. – 2017. – № 6. – С. 29.

Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців – учасників бойових дій на сході України // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 104.

Криофиксация резектабельной протоковой аденокарциномы поджелудочной железы // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С.27.

Поповская Т.Н. Нутритивная недостаточность у пациентов со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 4. – С. 53.

Сакало А.В. Експресія мікроРНК–371а–3р (miR–371a–3p) як прогностичний фактор у хворих на герміногенні пухлини яєчка // Здоровье мужчины. – 2017. – № 4. – С. 116.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.

Эмболизация бронхиальных артерий как активатор фактора некроза опухоли // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 45.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Гайсенюк Л.О. Досвід роботи центральної диспансерної комісії у проведенні експертизи професійних раків у працюючих з джерелами іонізуючого випромінення // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 280.

Гайсенюк Л.О. Експертиза професійних раків щитоподібної залози у працюючих з джерелами іонізуючого випромінення // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 276.

616.24 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких. – М., 2016. – 104 с.

Сипко Т.С. Цитогенетичні показники у онкологічних хворих при дистанційній променевій терапії від різних джерел опромінення // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 297.

Сухін В.С. Променева терапія при саркомах матки І–ІІ стадії // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 286.

Чернявский И.Ю. Анализ факторов, определяющих потерю дееспособности человека в условиях неравномерного облучения при воздействии гамма-нейтронного излучения ядерного взрыва // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 257.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.