Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
1 кв.2018р.

616-092 Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение. – М., 2017. – 224 с.

Борткевич О.П. Діагностика ентеритів у хворих на анкілозивний спондиліт: роль інструментальних методів // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 52.

Борткевич О.П. Застосування двохенергетичної комп’ютерної томографії для визначення внутрішньосуглобових та періартикулярних депозитів сечової кислоти у пацієнтів з гіперурикемією та суглобовим ураженням // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 52.

Васильева Л.И. Роль рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе диагностики тромбоэмболии легочной артерии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 13.

Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців – учасників бойових дій на сході України // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 104.

Діагностика та клінічний менеджмент гестаційної трофобластичної хвороби // З турботою про жінку. – 2017. – № 8. – С. 34.

Іванів Ю.А. Ультразвукова діагностика і моніторинг тахіаритмій плода // Кардіохірургія та інтервенц. кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 12.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

Коваль М.В. Клініко-діагностичні критерії синдрому грудного виходу // Укр. неврол. журн. – 2017. – № 3. – С. 67.

Король П.О. Алгоритм діагностично-лікувальної тактики при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів на основі параметрів остеосцинтиграфії // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 11.

Король П.О. Радіонуклідні методи дослідження в діагностиці параендопротезних ускладнень у хворих з ураженням кульшових та колінних суглобів різного ґенезу // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 194.

616.24 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких. – М., 2016. – 104 с.

616.33/34 Маев И.В. Инфекция НЕLICOBACTER PYLORI. – М., 2016. – 256 с.

„Малые” повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 5.

Об особенностях диагностики нефроптоза в условиях реформирования системы здравоохранения // Урологія. – 2017. – № 4. – С. 85.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264 с.

Павлюк В.І. Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії // Кардіохірургія та інтервенц. кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 36.

Павляк А.Я. Діагностичне значення і взаємозв’язок показників кількісного специфічного лал-тесту та неспецифічних гематологічних показників ендотоксикозу у хворих на поширений гнійний перитоніт // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 63.

616.24 Рак легкого. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2015. – 144с.

Сафонова І.М. Антенатальна ультразвукова діагностика затримки внутрішньоутробного росту плода і конституційно малої маси плода // Акушерство. Гінекологія. – 2017. – № 3. – С. 10.

Ткаченко М.М. Застосування остеосцинтиграфії для діагностики остеосарком // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 206.

Усенко О.Ю. Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару // Клініч. хірургія. – 2017. – № 10. – С. 5.

Федорців О.Є. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей // Соврем. педиатрия. – 2016. – № 7. – С. 54.

Федьків С.В. Сучасна інтерпретація цифрової рентгенографії в діагностиці захворювань серця // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 178.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

Чабанов П.В. Діагностика та лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 119.

Шапринський В.О. Роль ультразвукової діагностики та спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці та лікуванні абсцесів печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 2. – С. 485.


ЕНДОСКОПІЇ

Вторенко В.И. Лапароскопическая резекция трансплантированной почки по поводу почечно-клеточного рака Т1NоМо // Урология. – 2017. – № 1. – С. 71.

616.329 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Диагностика и лечение. – М., 2016. – 224 с.

Ендоскопічна балонна пілоротадуоденопластика в лікуванні хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового ґенезу // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 76.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Костіков В.В. Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією // Здоровье женщины. – 2017. – № 4. – С.111.

Кравець О.В. Вибір операційного доступу при конверсії лапароскопічної холецистектомії // Укр. мед. часоп. –2017. – № 6. – С.142.

Кучин Ю.Л. Внутрішньовенна інфузія лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій // Медицина болю. – 2017. – № 2. – С. 75.

Кучин Ю.Л. Предиктори інтенсивного післяопераційного болю у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 8. – С. 24.

Послеоперационный перитонит. Хирургические концепции и методы экстракорпоральной гемокоррекции. – М., 2014. – 416 с.

616.24 Рак легкого. Клиника, диагностика, лечение. – М., 2015. – 144с.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

Тутченко М.І. Досвід лапароскопічної діагностики гострого болю в черевній порожнині // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 64.

Фелештинський Я.П. Діагностична цінність капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С.30.


УЗД

Глоба М.В. Предложения по стандартизации ультразвукового исследования сосудов шеи и головы // Укр. нейрохірург. журн. – 2017. – № 1. – С. 40.

Дронов О.І. Перкутанне дренування рідинних скупчень під ультразвуковим контролем при гострому некротичному панкреатиті // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 47.

Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті болю у спині // Медицина болю. – 2017. – № 2. – С. 57.

Іванів Ю.А. Ультразвукова діагностика і моніторинг тахіаритмій плода // Кардіохірургія та інтервенц. кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 12.

Козаренко Т.М. Особливості гемодинаміки та атеросклеротичного ураження екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій в залежності від віку та типу порушення вуглеводного обміну за результатами ультразвукового дуплексного дослідження // Лучевая диагностика. – 2017. – № 1. – С. 16.

Обгрунтування показань до профундопластики на підставі даних ультразвукового дуплексного сканування // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 31.

Практические рекомендации Международной ассоциации ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. Многоплодная беременность // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 2. – С. 10.

Сафонова І.М. Антенатальна ультразвукова діагностика затримки внутрішньоутробного росту плода і конституційно малої маси плода // Акушерство. Гінекологія. – 2017. – № 3. – С. 10.

Шапринський В.О. Роль ультразвукової діагностики та спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці та лікуванні абсцесів печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 2. – С. 485.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.