Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 1 кв.2018р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
1 кв.2018р.

Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 95.

Бойко В.В. Особливості харчування хірургічних хворих з вираженою дисфагією // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 4. – С. 30.

616.361 Буеверов А.О. Хронические заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. – М., 2015. – 144 с.

Дуда А.К. Дифференциальная диагностика желтух у беременных и необходимая хирургическая тактика // Сімейна медицина. – 2017. – № 6. – С. 17.

Крикун М.С. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні гострого панкреатиту у світлі класифікації Атланта 2012 // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 37.

616.24 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких. – М., 2016. – 104 с.

613.2 Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України. – К., 2016. – 368 с.

616.72 Павлов В.П. Ревмоортопедия. – М., 2017. – 472 с.

Попко І.Ю. Зміни імунологічної реактивності організму під час хірургічного втручання та в післяопераційному періоді залежно від схеми знеболення // Медицина болю. – 2017. – № 1. – С. 28.

Послеоперационный перитонит. Хирургические концепции и методы экстракорпоральной гемокоррекции. – М., 2014. – 416 с.

617-089 Симптоми і синдроми у хірургії. – К., 2016. – 304 с.

Современные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 4. – С. 35.

Строкань А.М. Регіонарна анестезія верхньої кінцівки // Медицина болю. – 2017. – № 3. – С. 24.

Усенко О.Ю. Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару // Клініч. хірургія. – 2017. – № 10. – С. 5.

617.5 Хіміч С.Д. Довідник хірурга. – К., 2011. – 208 с.

617.5 Черноусов А.Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного тракта. – М., 2016. – 112 с.

616.33 Черноусов А.Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. – М., 2016. – 352 с.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.361 Буеверов А.О. Хронические заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. – М., 2015. – 144 с.

Десятерик В.И. Абдоминальный сепсис как актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита // Гострі та невідклад. стани. – 2017. – № 4. – С. 36.

Дронов О.І. Перкутанне дренування рідинних скупчень під ультразвуковим контролем при гострому некротичному панкреатиті // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 47.

616.36 Ивашкин К.В. Аутоиммунные заболевания печени: от патогенеза к прогнозу и лечению. – М., 2017. – 96 с.

Крикун М.С. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні гострого панкреатиту у світлі класифікації Атланта 2012 // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 37.

Кучин Ю.Л. Внутрішньовенна інфузія лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій // Медицина болю. – 2017. – № 2. – С. 75.

„Малые” повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 5.

617.54 Неотложная хирургия груди и живота. – СПб., 2015. – 574 с.

Послеоперационный перитонит. Хирургические концепции и методы экстракорпоральной гемокоррекции. – М., 2014. – 416 с.

Тутченко М.І. Досвід лапароскопічної діагностики гострого болю в черевній порожнині // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 64.

Усенко О.Ю. Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару // Клініч. хірургія. – 2017. – № 10. – С. 5.

617.5 Черноусов А.Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного тракта. – М., 2016. – 112 с.

616.33 Черноусов А.Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. – М., 2016. – 352 с.

Шапринський В.О. Роль ультразвукової діагностики та спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці та лікуванні абсцесів печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 2. – С. 485.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Болгарская С. Практические аспекты лечения диабетической стопы // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 5. – С. 38.

Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 35.

Загородній О.В. Бальна оцінка тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальним ураженням стопи, при повторних операціях на нижніх кінцівках // Клініч. хірургія. – 2017. – № 11. – С. 38.

Пиптюк О.В. Остеопротегерин як маркер у лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 91.

Прасол В.А. Прогнозирование эффективности функционирования инфраингвинального шунта у пациентов при критической ишемии тканей нижней конечности // Клініч. хірургія. – 2017. – № 9. – С. 47.

Русин В.І. Хірургічне лікування пацієнтів з венозними тромбозами нижніх кінцівок // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С.68.

Супрун Э.В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы // Практ. ангіологія. – 2017. – № 3–4. – С. 36.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Верещако Р.И. Посттравматическая диафрагмальная грыжа // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 83.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 181 с.

616.24 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. – М., 2017. – 216 с.

616.127 Крижанівський В. Природжені вади серця. – К., 2005. – 80 с.

616.24 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких. – М., 2016. – 104 с.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

617-001 Медицина неотложных состояний. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. – Х., 2014. – 366 с.

Мишаківський О.А. Роль реконструктивної хірургії мітрального клапана в лікуванні первинної мітральної недостатності // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 86.

Новые данные о возможностях кардиоваскулярной защиты с применением Фосфокреатина у кардиохирургических пациентов // Меdicine review. – 2017. – № 4. – С. 27.

Оценка эффективности баллонной пневмокардиодилатации в лечении больных с ахалазией кардии // Хірургія України. – 2017. – № 3. – С. 20.

Павлюк В.І. Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії // Кардіохірургія та інтервенц. кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 36.

616.1 Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. – К., 2017. – 128 с.

Современные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 4. – С. 35.

Усунення стенозів легеневої артерії після радикальної корекції тетради Фалло за допомогою ендоваскулярної методики // Вісн. серц.-судин. хірургії. – 2017. – № 2. – С. 28.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.