Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 4 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
4 кв.2012р.


Выбор метода анестезиологического обеспечения в бариатрической хирургии // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 6.

Дунаевский А.М. Антисептический препарат Мирамистин для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний // Мед. сестра. – 2011. – № 6. – С. 36.

Косован В.М. Досвід застосування У-подібного анастомозу в хірургічному лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного ґенезу // Клініч. хірург. – 2012. - № 8. – С. 52.

Кучер М.Д. Лапароскопічна проктоколектомія в хірургічному лікуванні хворих на неспецифічний виразковий коліт // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 20.

Методи хірургічного лікування глибоких поширених ран неопікової етіології // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 85.

617-072 Оспанов О.Б. Лапароскопическая хирургия. – Астана, 2012. – 344 с.

Хирургическое лечение метаболического синдрома // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 44.

Чубар І.В. Діагностика пошкоджень дванадцятипалої кишки на етапах надання допомоги, хірургічна тактика лікування // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 53.

Шайда О.А. Мозговой натрийуретический пептид как предиктор кардиальных осложнений при абдоминальных хирургических вмешательствах // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 4. – С. 98.

Шевчук І.М. Мініінвазивні хірургічні технології в лікуванні хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2012. – № 3. – С. 41


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Андрущенко В.П. Післяопераційні грижі черевної стінки у хворих на морбідне ожиріння : естетична складова оперативного втручання // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 3.

Бондар М.В. Сучасні аспекти інтенсивної терапії печінкової енцефалопатії з позицій доказової медицини // Мед. неотлож. состоян. – 2012. – № 6. – С. 14.

Брицкая Н.Н. Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 49.

Выбор метода анестезиологического обеспечения в бариатрической хирургии // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 6.

Гастроінтестинальна ендоскопія в лікуванні хворих на морбідне ожиріння шляхом імплантації інтрагастрального балона // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 7.

Губергриц Н.Б. Возможности препарата Октра в купировании абдоминальной боли при хроническом панкреатите // Сучасна гастроентерол. – 2012. – № 4. – С. 55.

Иващенко А.В. Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии // Клініч. хірург. – 2012. – № 10. – С. 45.

Іоффе О.Ю. Двохетапний підхід до лікування на морбідне ожиріння та суперожиріння // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С.19.

Капшитарь А.В. Особенности диагностических лапароскопических вмешательств у пострадавших с закрытым травматическим повреждением тонкой кишки // Клініч. хірург. – 2012. – № 10. – С. 57.

Кармадонов А.В. Холецистэктомия при операции гастрошунтирования // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 20.

Качество жизни пациентов с метаболическими нарушениями до и после оперативного лечения // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 9.

Кондратенко П.Г. Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите // Клініч. хірург. – 2012. – № 10. – С. 14.

Корж А.Н. Современные подходы к профилактике ожирения // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 3. – С. 39.

Курсов С.В. Вплив венозної гіпоксемії на процеси капілярного витікання у хворих з абдомінальним сепсисом // Біль, знеболюв. – 2012. – № 3. – С. 57.

Миминошвили А.О. Возможности ранней диагностики послеоперационных внутрибрюшных осложнений после операции на толстой кишке // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С.47.

Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози // Клініч. хірург. – 2012. – № 10. – С. 29.

Ничитайло М.Е. Методы профилактики острого послеоперационного панкреатита в абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2012. – № 9. – С. 22.

617-072 Оспанов О.Б. Лапароскопическая хирургия. – Астана, 2012. – 344 с.

Сучасне лікування псевдокіст підшлункової залози // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 4. – С. 125.

Сырбу И.Ф. Интервенционная сонография инфицированных локальных осложнений острого панкреатита // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 6. – С. 37.

Сырбу И.Ф. Пункционно-дренажные вмешательства в лечении неинфицированных жидкостных образований при остром панкреатите // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 5. – С. 173.

Фелештинський Я.П. Профілактика хронічного болю при хірургічному лікуванні рецидивних пахвинних гриж після операції Ліхтенстайна // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 49.

Фобі М. Операція шунтування шлунка у лікуванні морбідного ожиріння // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 11.

Харченко Н.В. Оптимизация парентерального питания больных в послеоперационный период // Сучасна гастроентерол. – 2012. – № 4. – С. 76.

Хирургическое лечение метаболического синдрома // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 44.

Чубар І.В. Діагностика пошкоджень дванадцятипалої кишки на етапах надання допомоги, хірургічна тактика лікування // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 53.

Цветков Б.Ю. Отбор, подготовка и выбор метода хирургического лечения больных со сверхожирением // Клініч. хірург. – 2012. – № 8. – С. 45.


ПРОКТОЛОГІЇ

Голев В.А. Инородное тело прямой кишки // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С. 87.

Кучер М.Д. Лапароскопічна проктоколектомія в хірургічному лікуванні хворих на неспецифічний виразковий коліт // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 20.

Мирзахмедов М.М. Хирургическая коррекция и профилактика послеоперационных осложнений болезни Гиршпрунга у взрослых // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С.30.

Некоторые вопросы клиники, диагностики и хирургического лечения болезни Гиршпрунга у взрослых // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 59.

Окладникова С.Л. Использование лактулозы в комплексном лечении функциональных запоров в период гестации // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 2. – С. 71.

617-072 Оспанов О.Б. Лапароскопическая хирургия. – Астана, 2012. – 344 с.

Пойда О.І. Нові способи ендоскопічної поліпектомії та профілактики її ускладнень в лікуванні хворих з поліпами товстої кишки // Лікар. справа. – 2011. – № 7–8. – С. 59.

Приходько В.Ю. Хронические запоры у больных пожилого возраста. Оптимизация лечения // Семейная мед. – 2012. – № 1. – С. 79.

617 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології. – К., 2011.

Шевчук І.М. Стриктура каналу відхідника : причини, клініка, діагностика // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 56.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Болезни периферических сосудов : возможности Сулодексида // Меdicine Review. – 2011. – № 3–4. – С. 60.

616.13 Гуч А.А. Диагностика и лечение хронической артериальной недостаточности нижних конечностей. – К., 2005. – 360с.

Досвід діагностики та лікування флегмони при синдромі діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2012. – № 5. – С. 32.

Дрюк Н.Ф. Альтернативный метод хирургического лечения аортоартериита при нереконструктабельных формах поражения сосудов // Клініч. хірург. – 2012. – № 9. – С. 37.

Коваленко С.М. Обґрунтування вибору консерванта при розробці гелю для лікування діабетичних виразок // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2012. – № 2. – С. 53.

Мишалов В.Г. Клопидогрель в лечении пациентов с хронической ишемией нижних конечностей // Серце і судини. – 2012. – № 3. – С.87.

Пасичный Д.А. Совершенствование хирургического лечения длительно не заживающих ран нижних конечностей на основе тканевого растяжения // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 3. – С. 54.

Пархоменко А.Н. Новые возможности в профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов высокого сосудистого риска // Серцева недостатність. – 2011. – № 3. – С. 11.

Русин В.І. Кількісна оцінка результатів радикального хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої та малої підшкірних вен // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 1. – С. 16.

Сучасні методи лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. – № 4. – С. 56.

Хірургічна профілактика синдрому діабетичної стопи // Клініч. ендокринол. – 2012. – № 2. – С. 23.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.