Рекомендаційні списки 
Лікування онкологічних захворювань (онкопроктологія)
рекомендаційний список літератури
(2009–2011 роки)

Антипова С.В. Алгоритм и методы хирургического лечения осложненных форм
колоректального рака // Онкология. – 2009. – № 4. – С. 293.

Белозеров И.В. Выполнение декомпрессии толстого кишечника у больных с колоректальным
раком, осложненным острой непроходимостью кишечника // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 4.
– С. 9.

Белозеров И.В. Оценка эффективности подготовительного этапа перед оперативным
вмешательством по поводу рака толстого кишечника, осложненного острым кишечным
кровотечением // Междунар. мед. журнал. – 2010. – № 3. – С. 79.

Белозеров И.В. Оценка эффективности предоперационного подготовительного этапа у
больных раком ободочной кишки, осложненного острой непроходимостью кишечника // Харків.
хірург. школа. – 2010. – № 6. – С. 6.

Белозеров И.В. Хирургическая тактика и лечение осложненного колоректального рака //
Харків. хірург. школа. – 2010. – № 5. – С. 6.

Белозеров И.В. Эндоваскулярные технологии в комплексном лечении больных с метастазами
осложненного колоректального рака в печень // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 2. – С. 92.

Белый В.Я. Лапароскопическая криодеструкция метастазов в печень в комплексном лечении
колоректального рака // Укр. журнал малоінвазив. хірург. – 2010. – № 2. – С. 16.

Белянский Л.С. Хирургическое лечение больных обструктивным раком левой половины
толстой кишки // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 6. – С. 11.

Бойко В.В. 10-летний опыт применения комбинированных операций при
местнораспространенном раке прямой кишки // Междунар. мед. журнал. – 2009. – № 1. – С. 50.

Бойко В.В. Оптимизация путей профилактики несостоятельности толстокишечных
анастомозов // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 2. – С. 58.

Бойко В.В. Посиндромний підхід до виконання комбінованих операцій у хворих з
місцеворозповсюдженим раком прямої кишки // Укр. журнал хірургії. – 2009. – № 5. – С. 14.

Бондаренко М.В. Внутрішньочеревна резекція в хірургічному лікуванні раку проксимальних
відділів прямої кишки // Львів. мед. часопис. – 2009. – № 4. – С. 55.

Бондарь Г.В. Непосредственные результаты хирургического лечения осложненного рака
проксимальных отделов прямой кишки // Укр. журнал хірургії. – 2009. – № 2. – С. 22.

Бондарь Г.В. Хирургия рака проксимальных отделов прямой кишки // Клініч. хірургія. – 2010.
– № 5. – С. 18.

Бугаев В.И. Хирургическая тактика у больных с обтурационной опухолевой толстокишечной
непроходимостью // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 2. – С. 64.

Винник Ю.А. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастазами в
печень // Междунар. мед. журнал. – 2011. – № 2. – С. 43.

Возможности УЗИ в диагностике рака прямой кишки // Ультразвук. и функцион. диагнос. –
2011. – № 4. – С. 122.

Возможности эндолимфатической антибиотикотерапии в лечении воспалительных осложнений
рака прямой кишки // Укр. журнал хірургії. – 2009. – № 5. – С. 20.

Гостра товстокишкова непрохідність – діагностика, тактика, вибір способу та об’єму
хірургічного втручання // Укр. журнал хірургії. – 2009. – № 1. – С. 97.

Доброва Н.В. Применение кселоды в лечении пациентов с метастатическим колоректальным
раком // Онкология. – 2011. – № 1. – С. 41.

Досвід лікування хворих на гостру непрохідність ободової кишки пухлинної етіології // Харків.
хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 70.

Ефективність резекції печінки у поєднанні з хіміотерапією у хворих на колоректальний рак із
метастазами в печінку порівняно з хіміотерапією та симптоматичним лікуванням // Практ. мед. –
2010. – № 5. – С. 75.

Єхалов В.В. Використання збалансованих водно-сольових розчинів у стандарті лікування
хворих із гострою обструктивною непрохідністю ободової кишки // Харків. хірург. школа. – 2009.
– № 2.2. – С. 148.

Использование сшивающих аппаратов при операциях на прямой кишке // Харків. хірург.
школа. – 2009. – № 2.2. – С. 60. Конев В.Г. Функциональные результаты хирургического лечения рака нижнеампулярного
отдела прямой кишки // Харків. хірург. школа. – 2009. – № 3. – С. 53.

Лечение осложненных форм колоректального рака // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. –
С.35.

Милиця М.М. Можливість виконання первинно-відновлювальних операцій у хворих на
непрохідність товстого кишечнику // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 2. – С. 77.

Музыка С.В. Подготовка кишечника при эндоскопическом скрининге колоректального рака //
Укр. журнал малоінвазив. хірургії. – 2010. – № 2. – С. 40.

Особенности профилактики гнойно-септических осложнений при низких резекциях прямой
кишки // Харків. хірург. школа. – 2009. – № 2.2. – С. 83.

Острая непроходимость кишечника как осложнение колоректального рака // Харків. хірург.
школа. – 2011. – № 3. – С. 54.

Подходы к проблеме хирургического лечения больных с осложненными формами
колоректального рака // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 32.

Позаочеревинний метод закриття колостом : перспективи використання та можливості
удосконалення на сучасному етапі у хворих з ускладненим колоректальним раком // Харків.
хірург. школа. – 2010. – № 1. – С. 26.

Призначення Цетуксимабу у поєднанні з Іринотеканом хворим на метастатичний
колоректальний рак // Мед. реферат. журнал. – 2009. – № 1–4. – С. 89.

Применение трансанальной эндоскопической микрохирургии в лечении больных опухолями
прямой кишки // Онкология. – 2011. – № 3. – С. 239.

Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на колоректальний рак : інформ.
лист. – К., 2011.

Резекція печінки у поєднанні з хіміотерапією в оптимізації лікування хворих на метастатичний
колоректальний рак // Клініч. хірургія. – 2010. – № 7. – С. 5.

Роль ендоскопії в скринінгу, діагностиці, лікуванні та спостереженні хворих на
колоректальний рак // Сучасна гастроентерол. – 2011. – № 1. – С. 116.

Роль сучасних методів діагностики у лікуванні хворих із метастазами колоректального раку в
печінку // Львів. мед. часоп. – 2009. – № 1. – С. 41.

Русин В.І. Діагностико-лікувальний алгоритм у хворих на обструктивний рак ободової кишки
з метастазами в печінку // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 24.

Русин В.І. Лікування обструктивного раку ободової кишки з метастазами в печінку // Укр.
журнал хірургії. – 2009. – № 3. – С. 124.

Свинаренко А.В. Можливості променевої терапії в лікуванні хворих на місцевопоширений рак
прямої кишки // Укр. радіол. журнал. – 2010. – № 2. – С. 209.

Сокур І.В. Шляхи оптимізації лікування хворих з місцевопоширеним раком прямої кишки //
Укр. радіол. журнал. – 2011. – № 2. – С. 226.

Стариков В.И. Современные подходы к лечению стенозирующего колоректального рака //
Харків. хірург. школа. – 2011. – № 1. – С. 89.

Тодуров І.М. Профілактика та лікування неспроможності колоректального анастомозу //
Харків. хірург. школа. – 2010. – № 2. – С. 88.

Трякин А.А. Тактика ведения больного метастатическим колоректальным раком с
изолированными метастазами в печени // Онкология. – 2010. – № 2. – С. 173.

Хирургическое лечение больных колоректальным раком // Харків. хірург. школа. – 2010. – №
1. – С. 23.

Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. пр. – 2010. – № 4. – 171 с.

Шапринський В.О. Реконструктивно-відновні операції у хворих після операції Гортмана //
Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 51.

Шпарик Я.В. Медикаментозна терапія хворих на метастатичний колоректальний рак :
Панітумумаб // Онкология. – 2010. – № 3. – С. 245.

Щепотин И.Б. Лечение при метастатическом колоректальном раке // Онкология. – 2009. – № 1.
– С. 18.

Эффективность Капецитабина по сравнению с Флуороурацилом при раке толстой кишки и
желудка // Онкология. – 2010. – № 1. – С. 57.

Яковец В.Г. Тактика и лечение больных раком ободочной кишки, осложненным
непроходимостью кишечника // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 73.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.