Рекомендаційні списки 

КЗ „Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека”

Клінічні аспекти діагностики та лікування панкреатиту
рекомендаційний список літератури
(2014–2017 роки)

Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам з хронічним панкреатитом // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 154.

Андрющенко Д.В. Медикаментозна терапія локальних панкреатогенних набряків у комплексному хірургічному лікуванні гострого панкреатиту // Хірургія України. – 2014. – № 3. – С. 57.

Андрющенко Д.В. Особливості термінології та класифікації гострого панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2014. – № 11. – С. 35.

Бабінець Л.С. Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2014. – № 2. – С. 101.

Беляева Н.В. Частота генетических мутаций и полиморфизм генов метаболизма этанола при хроническом алкогольном панкреатите // Сучас. гастроентерол. – 2014. – № 4. – С. 8.

Біліарна гіпертензія при хронічному панкреатиті та особливості її діагностики // Клініч. хірургія. – 2016. – № 2. – С. 34.

Василюк С.М. Клінічна та лабораторна діагностика гострого міліарного панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2015. – № 2. – С. 32.

Васильев А.А. Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита // Укр. журн. хірургії. – 2014. – № 1. – С. 39.

Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2014. - № 1. – С. 122.

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, гастроинтестинальные гормоны и качество жизни больных хроническим панкреатитом // Лечащий врач. – 2014. – № 9. – С. 72.

Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині // Сімейна медицина. – 2014. – № 1. – С. 70.

Высоцкий М. Зачем нужны ИПП больному хроническим панкреатитом? // Приват. лікар. – 2016. – № 5. – С. 30.

Гніденко Ю.П. Роль артефактів в ультразвуковій діагностиці гострого панкреатиту // Харк. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 159.

Гострий панкреатит міліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми // Хірургія України. – 2016. – № 1. – С. 12.

Гострий панкреатит: діагностика та лікування. Рекомендації Американської колегії гастроентерологів // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 6. – С. 24.

Дацюк О.І. Оптимізація інфузійної терапії в передопераційному періоді у хворих на гострий панкреатит // Клініч. хірургія. – 2016. – № 7. – С. 8.

Дацюк О.І. Систематичний огляд досліджень режимів інфузійної терапії в комплексі лікування гострого панкреатиту // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 7. – С. 31.

Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 24.

Ендотоксинова агресія при синдромі ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит // Хірургія України. – 2016. – № 2. – С. 51.

Журавльова Л.В. Гіперадипоцитокінемія – маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 5. – С. 15.

Журавльова Л.В. Терапевтичні аспекти хронічного панкреатиту на фоні цукрового діабету 2-го типу // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2015. – № 6. – С. 15.

Іващук С.І. Лейкоцитарні індекси інтоксикації у реалізації імунологічних механізмів формування гострого панкреатиту: новий погляд на „стару” проблему // Сімейна медицина. – 2014. – № 5. – С. 120.

Імунологічна реактивність у хворих з ускладненнями хронічного панкреатиту залежно від бактеріального заселення кіст та головної панкреатичної протоки підшлункової залози // Харк. хірург. школа. – 2014. – № 2. – С. 40.

Класифікація гострого панкреатиту: перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті // Клініч. хірургія. – 2014. – № 9. – С. 19.

Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації // Клініч. хірургія. – 2016. – № 6. – С.24.

Ливзан М.А. Патоморфоз хронического панкреатита: новое в привычном // Лечащий врач. – 2014. – № 8. – С. 16.

Литовский И.А. Панкреатиты (вопросы патогенеза, диагностики, лечения). – СПб., 2015. – 231с.

Масляков В.В. Оптимизация диагностики острого панкреатита с использованием трансрезонансного функционального топографа // Лечащий врач. – 2016. – № 8. – С. 33.

Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози // Клініч. хірургія. – 2016. – № 10. – С. 34.

Можливості прогнозування перебігу гострого панкреатиту за динамікою неспецифічних маркерів запалення та змін макроелементного складу сироватки крові // Харк. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 42.

Опыт применения препарата Реосорбилакт в комплексном лечении пациентов с острым панкреатитом в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 2. – С. 114.

Особенности диагностики и лечения острого панкреатита у беременных // Хірургія України. – 2015. – № 4. – С. 28.

Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів з тяжким гострим некротичним панкреатитом // Мед. неотлож. состояний. – 2015. – № 1. – С. 121.

Острая жировая дистрофия печени, осложненная панкреонекрозом // Акушер. и гинекол. – 2014. – № 8. – С. 143.

Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту // Лік. справа. – 2014. – № 11. – С. 128.

Підгірний Я.М. Вибір емпіричної антибіотикотерапії у хворих з гострим панкреатитом // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 5. – С. 54.

Причини післяопераційної летальності при гострому некротичному панкреатиті // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 2. – С. 12.

Просоленко К.А. Современные подходы к курации пациента с хроническим панкреатитом // Острые и неотлож. состояния. – 2015. – № 3. – С. 31.

Реосорбилакт и Латрен в коррекции эндогенной интоксикации и оксидантного стресса у больных с острым деструктивным панкреатитом // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 1. – С. 57.

Роль желудочного кислотообразования в патогенезе хронического панкреатита // Участковый врач. – 2015. – № 6. – С. 44.

Роль ингибиторов протонной помпы в комплексной терапии обострений хронического панкреатита у пациентов с ИБС // Участковый врач. – 2015. – № 7. – С. 38.

Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2014. – № 10. – С. 13.

Ротар О.В. Використання Пресипсину в діагностиці та лікуванні гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту // Клініч. хірургія. – 2016. – № 1. – С. 20.

Ротар О.В. Діагностичне та прогностичне значення ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 75.

Сірчак Є.С. Порівняльна оцінка ефективності використання 13С-змішаного тригліцеридового та 13С-амілазного дихальних тестів у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії // Лік. справа. – 2015. – № 7–8. – С. 82.

Скоропад К.М. Застосування комплексу незамінних, умовно замінних і замінних амінокислот у лікуванні хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 1. – С. 28.

Структурний стан підшлункової залози та параметри копрограми в оцінці хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії // Лік. справа. – 2014. – № 11. – С. 82.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації хворих з хронічним панкреатитом // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2015. – № 1. – С. 54.

Хронический панкреатит: работа над ошибками // Сучас. гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 97.

Чернявский В.В. Практический подход к заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы // Сімейна медицина. – 2014. – № 4. – С. 102.

Чернявський В.В. Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебоконтрольованого дослідження) // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 77.

Чрескожное пункционное дренирование скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке при гнойно-септических осложнениях острого панкреатита // Клініч. хірургія. – 2017. – № 2. – С. 7.

Шабунин А.В. Панкреонекроз: диагностика и лечение. – М., 2014. – 96 с.

Шевченко Ю.М. Діагностика непсихотичних психічних розладів у хворих на гострий панкреатит в діяльності лікаря загальної практики // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 61.

Шостак С.Є. Дослідження ефективності і доцільності включення препаратів Куплатон і регідрон Оптім у комплексні схеми лікування хворих на хронічний панкреатит // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 105.

Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 5. – С. 59.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.