Рекомендаційні списки 
Сучасний стан діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози та її новоутворень
рекомендаційний список літератури
(2013–2016 роки)

Аналіз механізмів, які визначають чутливість клітин раку щитоподібної залози до паклітакселю // Ендокринологія. – 2013. – № 1. – С. 4.

Боброва І.А. Морфологічна оцінка стану щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит С при розвитку інтерферон індукованих тиреопатій // Сучасна гастроентерол. – 2013. – № 1. – С.16.

Бурдо И.С. Эндокринная офтальмопатия как раннее проявление рака щитовидной железы // Therapia. – 2015. – № 5. – С. 26.

Бурьян А.В. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике рака щитовидной железы // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 34.

Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 133.

Вплив радіойодотерапії на імунофенотип лімфоцитів периферичної крові хворих на рак щитоподібної залози різного віку // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 131.

Джужа Д.О. Особливості кінетики Тс (V) DMSA у метастазах медулярного раку щитоподібної залози: можливі шляхи оптимізації сцинтіграфії при післяопераційному моніторингу // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 3. – С. 66.

Діагностична цінність визначення експресії іміногістохімічних маркерів для диференційної діагностики гістологічних форм папілярного раку щитоподібної залози // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 2. – С. 150.

Діагностичні та прогностичні молекулярні маркери медулярного та високодиференційованого раку щитоподібної залози // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 64.

Дренирование раны после операции на щитовидной железе // Клініч. хірург. – 2015. – № 3. – С.49.

Дубенко О.Д. Стан щитоподібної та молочних залоз у жінок із вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 1. – С.109.

Евстигнеев И.В. Аутоантитела в диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы // Клініч. імунол. – 2013. – № 6–7. – С. 42.

Заболевания щитовидной железы как коморбидная патология у женщин с ревматоидным артритом // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 3. – С. 95.

Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС // Довкілля та здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 62.

Зелінська Г.В. Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 165.

Зелінська Г.В. Особливості цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 3. – С. 63.

Иванишина Т.В. Ультразвуковая диагностика дивертикула пищевода, имитирующего новообразование щитовидной железы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 5. – С. 51.

Каминский А.В. Клинические возможности применения лапчатки белой в профилактике и лечении больных с патологией щитовидной железы // Лікар. справа. – 2013. – № 8. – С. 99.

Кваченюк А.М. Клініко-епідеміологічні аспекти медулярної карциноми щитоподібної залози в Україні // Лікар. справа. – 2013. – № 4. – С. 55.

Кваченюк А.М. Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 8. – С. 45.

Кебкало А.Б. Помилки в діагностиці дрібноосередкових уражень щитоподібної залози // Ендокринологія. – 2015. – № 2. – С. 486.

Киселева И.А. Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 117.

Количественные и качественные показатели ультразвуковой эластографии в диагностике рака щитовидной железы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 5. – С. 85.

Котова И.А. Тактика лечения больных с парезами и параличами гортани после операций на щитовидной железе // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2015. – № 1. – С. 40.

Кравчун Н.А. Поликомпонентная фитотерапия при заболеваниях щитовидной железы // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 5. – С. 71.

Луценко Л.А. Патология щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста: преконцепционная подготовка и тактика ведения во время беременности // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 111.

Мамчич В.І. Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікуванні ранніх форм раку щитоподібної залози // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 141.

Мамчич В.І. Хірургічне лікування щитоподібної залози: історія та перспективи подальшого вивчення // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 2. – С. 163.

Мишуніна Т.М. Чи дійсно зростання концентрації ТТГ у крові хворих з карциномою щитоподібної залози може бути наслідком підвищеної активності катепсину L // Ендокринологія. – 2013. – № 1. – С. 18.

Митьков В.В. Ультразвуковое исследование неизменной щитовидной железы с применением технологии эластографии сдвиговой волной // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 6. – С. 13.

Мішалов В.Г. Медулярний рак щитоподібної залози // Хірург. дит. віку. – 2014. – № 3–4. – С.108.

Муравйова І.М. Структурні зміни щитоподібної залози в постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 4. – С. 21.

Оцінка довгострокового прогнозу при диференційованому раці щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 1. – С. 64.

Оцінка ефективності експрес-гістологічного дослідження у визначенні обсягу дирекції за папілярного раку щитоподібної залози // Клініч. ендокринол. – 2013. – № 3. – С. 12.

Паламарчук В.А. Декомпрессия возвратного гортанного нерва при операциях на щитовидной железе // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 62.

Пашковська Н.В. Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 6. – С. 169.

Платонова Н.М. Нарушения функции щитовидной железы и система гемостаза // Терапев. арх. – 2014. – № 10. – С. 92.

Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 207.

Приступюк А.М. Очаговая патология щитовидной железы, современная эходиагностика // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 1. – С. 56.

Приходько В.Ю. Вплив функціонального стану щитоподібної залози на фактори кардіоваскулярного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 103.

Рак щитоподібної залози: інформаційний бюлетень для хворих // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2015. – № 2. – С. 36.

Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення // Довкілля та здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 51.

Ребров Б.А. Фибрилляция предсердий при патологии щитовидной железы // Аритмологія. – 2014. – № 3. – С. 57.

Романенко Т.Г. Особенности функционирования щитовидной железы у беременных на фоне йододефицита // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 4. – С. 89.

Романенко Т.Г. Современный взгляд акушера-гинеколога на патологию щитовидной железы и ее влияние на репродуктивное здоровье женщины // Здоровье женщины. – 2015. – № 2. – С. 8.

Терещенко И.В. Дисфункция щитовидной железы у больных сахарным диабетом 2-го типа // Терапев. арх. – 2014. – № 8. – С. 119.

Тодоріко Л.Д. Клінічні особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від варіанта функціональної активності щитоподібної залози // Актуал. инфектол. – 2015. – № 2. – С. 51.

Тодоріко Л.Д. Показники цитокінової регуляції при вперше діагностованому туберкульозі легень з різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу // Укр. терапев. журн. – 2015. – № 3. – С. 51.

Турчанинова Л.И. Опыт применения фитопрепарата Альба в лечении заболеваний щитовидной железы у детей и подростков // Лікар. справа. – 2014. – № 3–4. – С. 125.

Хазієв В.В. Експресія галектина-3 у фолікулярних пухлинах щитоподібної залози // Харків. хірург. школа. – 2013.– № 4. – С. 124.

Цитологічна діагностика аспіратів вузлів щитоподібної залози // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 164.

Частота анапластического рака в структуре других гистологических форм рака щитовидной железы // Клініч. хірург. – 2014. – № 1. – С. 32.

Шевченко С.И. Оценка психоэмоционального состояния больных с хирургическими заболеваниями щитовидной железы в зависимости от ее гормональной активности // Харків. хірург. школа. – 2013. – № 6. – С. 78.

Шушляпіна О.В. Особливості патології щитоподібної залози у дітей з ожирінням // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 111.

Юзвенко Т.Ю. Частота структурних уражень щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 1. – С. 19.

Янчій І.Р. Виконання органозберігаючих операцій при фолікулярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками під час Чорнобильської аварії // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 56.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.